Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola"
Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace

Charakteristika školy


A. Úplnost a velikost školy
plně organizovaná, spádová
kapacita 600 žáků
počet tříd v ročnících 1 - 2
součásti školy:

              - základní umělecká škola (od 1.7.2013) - švp je zpracován samostatně
              - školní jídelna
              - školní družina - kapacita 200 žáků
              - školní klub - kapacita 100 žáků

B. Vybavení školy
Třípatrová budova školy byla otevřena v roce 1957. Nachází se v ní 17 učeben  a  odborné pracovny (kuchyňka, dílny, počítačová učebna, knihovna, hudebna se zázemím pro dramatickou výchovu, učebna Fy a Che, učebna D/Z, jazykové učebny, multimediální učebna). Škola má bezbariérový přístup do přízemí. Součástí školy je tělocvična, víceúčelové hřiště, plavecký bazén, dále školní jídelna a budova školního klubu a školní družiny. Využíváme i rozsáhlých prostor školního pozemku.
Většina učeben je menších rozměrů. Chodby jsou prostorné, jsou využívány pro prezentace práce žáků a také pro jejich přestávkovou relaxaci..  Možnosti občerstvení zajišťuje školní kuchyně a  nápojové a potravinové automaty.
Vyučující mají k dispozici kabinety, vybavené PC zapojenými do sítě s volným přístupem k internetu. Škola má k dispozici vlastní wifi síť. PC, tiskárna a kopírka jsou k dispozici ve sborovně a v některých kabinetech. Ve sborovně je rovněž umístěna učitelská knihovna. Průběžně se upravuje vybavení tříd a kabinetů, všechny třídy 1. stupně a některé další učebny jsou vybavena interaktivními tabulemi a projekcí.
ZŠ je kvalitně vybavena učebnicemi a základními pomůckami.
K důležitým součástem školy patří i budova školní družiny se  a místnosti školního klubu, které jsou vybaveny základními pomůckami pro volnočasové aktivity dětí. Areál školy se postupně přebudovává, tak aby co nejvíce vyhovoval současným potřebám - bývalé pozemky, staré dílny, prostory za bazénem i před školou.

Součástí školy je i budova ZUŠ.


C. Charakteristika pedagogického sboru (velikost sboru, kvalifikovanost)
Pedagogický sbor školy tvoří každý rok přibližně 20 učitelů a 2 až 4 vychovatelky. Většina učitelů je plně kvalifikovaná.
Ve škole funguje funkce výchovného poradce. Je zaměřená na práci s dětmi s VPÚ,  na výchovné problémy a výběr povolání. Dále ve škole pracují metodik prevence sociálně patologických jevů, koordinátor ICT, koordinátor EVVO a koordinátor ŠVP.
Školní družina a školní klub (otevíraný dle možností) jsou obsazeny plně kvalifikovanými vychovatelkami.
Naprostá většina sboru prošla kurzy počítačové gramotnosti a je schopna ji funkčně využívat. Pravidelně se vyučující účastní akcí  zaměřených na moderní formy výuky a inovaci pedagogických metod (např. kritické myšlení, týmová práce, semináře pro vzdělávání žáků s výukovýni obtížemi, informační gramotnost, management školy). Všichni učitelé jsou proškoleni v problematice ochrany při mimořádných událostech, BOZP a první pomoci.

D. Charakteristika žáků
Počet žáků naší školy se v současnosti pohybuje kolem 300. Velkou část (přibližně jednu třetinu) představují děti z okolních obcí.
Celkový počet je výrazně nižší oproti dřívějším letům, kdy býval stabilně vyšší než 500. Je to způsobeno slabšími populačními ročníky a také stagnací rozvoje města (málo pracovních příležitostí, omezené dopravní spojení s okolními obcemi, minimální bytová výstavba).
Výrazným jevem, který se silně promítá do činnosti školy je vliv sociokulturního prostředí, ze kterého naši žáci přicházejí. Celý region patří k těm s nejmenším stupněm vzdělanosti obyvatel, je zde poměrně velká migrace a v neposlední řadě se projevuje také to, že velké množství dětí pochází z neúplných rodin. Nadaní jednotlivci naopak  naší školu opouštějí a přecházejí na víceletá gymnázia.
Tyto jevy se projevují ve větším počtu žáků s SVP, v často problematicky omlouvaných absencích i někdy složitější spolupráci s rodiči. Škola věnuje velkou pozornost integraci žáků s SVP do běžné výuky. V rámci školy fungují speciální třídy pro žáky, kteří se vzdělávají v ŠVP vytvořeném podle přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP.


E. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce
Škola je zapojena do několika projektů a vyvíjí snahu o zapojení do dalších.
Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech.
Škola pořádá na 1. stupni pravidelně projektové pobyty "Dokážu to", lyžařské kurzy - pro žáky 2. stupně. Třídní kolektivy vyjíždějí na řady exkurzí, výletů, pracují na třídních projektech.

F. Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty (školskou radou, školskými poradenskými zařízeními, místními a regionálními institucemi aj.)
Škola se snaží, co nejvíce spolupracovat s rodiči svých žáků. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím nebo vedením školy, v době třídních schůzek, konzultačních schůzek (žáci mohou být přítomni při jednání rodičů a učitele), v době akcí pro veřejnost, atd. Dále jsou rodiče informováni o dění ve škole prostřednictvím webových stránek školy (kde mohou se školou i zpětně komunikovat), školního časopisu a informační tabule.
Školská rad plní své zákonné povinnosti a snaží se zejména o  komunikaci mezi školou a městem.
Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními je na dobré úrovni.
Škola organizuje celou řadu kulturních a sportovních akcí a to často ve spolupráci s místními organizacemi (kulturní agentura, místní spolky, tělovýchovná zařízení, ...) a okolními školami. Podílíme se i na aktivitách regionálních občanských sdružení - "Cesta z města", apod.