Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola"
Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace

Charakteristika ŠVP


A. Filozofie školy
Naše škola je určena pro všechny žáky, jejichž rodiče se rozhodnou svěřit nám své dítě, jsme schopni integrovat a věnovat se i dětem s  výukovými obtížemi. V naší škole proto:
Vedeme žáky k aktivnímu zapojování do činností, k pozitivnímu přístupu k výuce a vzdělávání, abychom dál rozvíjeli jejich touhu podílet se i sami na dalším sebevzdělávání, získávání dalších vědomostí, dovedností a návyků a chápaní všeobecných souvislosti - ve společnosti, přírodě, zdraví a kultuře.
Snažíme se připravit žáka do života jako jedinečnou osobnost, která je na vyspělé kulturní úrovni, schopná se orientovat v životě aktivně, samostatně, tvořivě.
Přistupujeme k výchově a vzdělávání žáka tak, abychom vychovali člověka schopného řešit situace běžného života, problémy, ke kterým přistupuje uvědoměle a aktivně, ke kterým je schopen zaujmout určitý postoj.

B. Prostředky k naplňování filozofie školy
Pedagogická a organizační oblast:
- výrazný podíl projektového vyučování, kooperativního učení, kritického myšlení
- využívání multimediálních prvků pro zefektivnění výuky
- žáci tvůrčím způsobem pracují s informacemi
- zapojení rodičů do aktivit školy
- kvalitní prezentace školy na veřejnosti
- vytváření zdravého hodnotového systému žáků
- vytvoření systému tradic a akcí
- v souladu s možným budoucím uplatnění žáků v rámci EU škola zesiluje důraz na osvojování jazykových dovedností dětí
- výrazným směrem rozvoje školy je zaměření se na spojení výukových činností s přírodou a ekologickou výchovu
- vést žáky k zodpovědnosti při volbě povolání
- výchova a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, stejně jako odpovídající přístup a vytváření podmínek pro vzdělání žáků nadaných (dle oblasti nadání)
- nabídka volnočasových aktivit - podpora a vedení žáků k rozličným aktivitám a činnostem, vytváření sociálních vazeb v mimoškolním čase

C. Zaměření školy
Naše škola se vzhledem k výše uvedeným podmínkám a možnostem zaměří na všeobecný přístup ke vzdělání bez jednostranné obsahové profilace, bude se snažit rozvíjet trendy popsané ve filozofii školy, budoucí dominantnějším zaměřením směřuje k orientaci na spojení výuky s přírodou, ekologií a využití výhod venkovského života.

D. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni:
- žáci se zdravotním postižením ( mentální, tělesné,, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení s více vadami, autismus a vývojové poruchy učení)
- žáci se zdravotním znevýhodněním ( zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžaduje zohlednění při vzdělávání)
- žáci se sociálním znevýhodněním ( rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní péče nebo uložená ochranná výchova, nebo postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky).

Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, žáka, jeho rodičů a školského poradenského zařízení.

Na naší škole toto vzdělávání uskutečňujeme formou individuální integrace do běžných tříd (ideálně za využití asistentů pedagoga) nebo zařazením žáků do speciálních tříd. Při diagnostikování speciálních vzdělávacích potřeb spolupracujeme s Pedagogicko–psychologickými poradnami ( PPP ) a Speciálně pedagogickými centry ( SPC ).

Vždy se souhlasem rodičů posíláme žáky s předpokládanými vývojovými poruchami učení na vyšetření do školního poradenského zařízení.
Na základě vyšetření a doporučení jsou žáci poté zařazováni do reedukační péče. S dětmi pracují naši vyškolení pedagogové. Náprava probíhá v malých skupinách nebo individuálně každý týden jednu vyučovací hodinu, jsou využívány vhodné pomůcky, metody a formy práce.
Na žádost zákonných zástupců těchto žáků je vypracován individuální vzdělávací plán. Podle tohoto plánu se bude se žákem pracovat, tento plán obsahuje závěry a doporučení z vyšetření v PPP včetně jména odpovědného pedagoga.
Podle výsledků vyšetření ve školském poradenském zařízení bude zažádáno o asistenta pedagoga.
Při klasifikaci přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy.

Zásady práce se žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním
- seznámení všech pedagogů, ale i spolužáků, s daným postižením žáka
- respektování zvláštností a možností žáka
- vysvětlíme vyučujícím způsoby hodnocení žáka a možnostmi úlev
- utvoření optimálního pracovního prostředí včetně vstřícné přátelské atmosféry
- možnost kompenzace jinými činnostmi, kde dítě může být úspěšné

Zásady práce se žáky se specifickými poruchami učení
- kladení reálných cílů, postupné zvyšování nároků
- podporování snahy, pochvala při sebemenším zlepšení výkonu, nedostatky neporovnávat  s ostatními
- navození příjemné a soustředěné atmosféry při práci
- nutnost spolupráce s rodiči
- vyhledávání činností, ve kterých může být žák úspěšný
- dodržení častých přestávek, střídání pracovního tempa

Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově odlišného.
Problémem v této skupině může být malá ambicioznost, velká absence, záškoláctví, nepřipravenost na výuku. U některých žáků se může projevit nedostatečná znalost českého jazyka

Řešení:

 - jasné stanovení pravidel komunikace s rodiči, důsledná kontrola a dohled docházky do školy a způsobu omlouvání žáků

- vytváření příznivého klima ve škole pro tyto žáky

- dohled TU nad začleňováním žáků do kolektivu třídy

- zavedení doučování z českého jazyka pro  žáky, kteří to potřebují

- tolerance v jiných předmětech

- individuální práce s žákemZabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných

V naší škole se setkáváme většinou s nadanými žáky s lehce nadprůměrným nadáním - v některé z vzdělávacích oblastí (i s těmi pracujeme speciálně), pokud máme ve škole mimořádně nadaného žáka, je pro něj zpracován IVP.
Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých vyučovacích předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte.
K těmto žákům se přistupuje v hodinách individuálně, jsou jim zadávány složitější úlohy, samostatné práce, referáty. Jsou pověřováni vedením skupin, hledáním dalších možných postupů řešení problémů.
Žáci se účastní olympiád, soutěží nejen školních, ale i soutěží pořádaných okresem, případně krajem, ministerstvem.
Jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou nebo základní uměleckou školou.
Diferenciaci podle zájmu a nadání provádíme také velkou nabídkou volitelných předmětů nebo nepovinných předmětů, kde si žáci volí studium dle svého zájmu a mohou rozvíjet svůj talent v oborech, kde proto mají předpoklady.
Může se stát, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování korigovat. Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším.