Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola"
Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace

Evaluace vzdělávacího programu


PRAVIDLA pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Tento dokument byl projednán a sestaven pedagogickými pracovníky školy a školním parlamentem a současně schválen Školskou radou.
Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků v souladu se Školním vzdělávacím programem „Naše škola“ jsou součástí hodnotících a sebehodnotících nástrojů školy, mají vazbu na školní řád, vlastní hodnocení školy a hodnocení Českou školní inspekcí.

Cílem vzdělávání je, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění.

Pravidla hodnocení jsou podrobně vedena jako součást školního řádu.